Javni poziv-nerazvrstana cesta

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Uputama Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (Klasa:932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-111-1112-28 od 24. listopada 2012.g.), Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko senjske županije, br. 16/2015 ) Općina Perušić objavljuje

JAVNI POZIV

Općina Perušić, kao pravna osoba koja upravlja cestama na području Općine Perušić, obavještava nositelje prava na susjednim nekretninama, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Sukladno gore navedenom izvršiti će se evidentiranje sljedećih nerazvrstanih cesta:

-       put, oznaka ceste DK-3, k.o. Donji Kosinj,

-       put, oznaka ceste DK-19, k.o. Donji Kosinj,

-       put, oznaka ceste DK-23 k.o. Donji Kosinj,

-       put, oznaka ceste DK-28, k.o. Donji Kosinj,

-       put, oznaka ceste DK-51, k.o. Donji Kosinj,

-       put, oznaka ceste BK-1, k.o. Gornji Kosinj,

-       put, oznaka ceste BK-2, k.o. Gornji Kosinj,

-       put, oznaka ceste BK-5, k.o. Gornji Kosinj,

-       put, oznaka ceste BK-6, k.o. Gornji Kosinj,

-       put, oznaka ceste BK-8, k.o. Gornji Kosinj,

-       put, oznaka ceste BK-10, k.o. Gornji Kosinj,

-       put, oznaka ceste KJ-4, k.o. Studenci,

-       put, oznaka ceste KJ-23, k.o. Konjsko Brdo,

-       put, oznaka ceste KV-7, k.o. Kvarte,

-       put, oznaka ceste KV-13, k.o. Kvarte,

-       put, oznaka ceste ME-5, k.o. Kvarte,

-       put, oznaka ceste ME-6, k.o. Kvarte,

-       put, oznaka ceste MP-6, k.o. Kaluđerovac,

-       put, oznaka ceste PS-4, k.o. Perušić

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče s gore navedenom nerazvrstanom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena o gore navedenim postupcima.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izraditi će tvrtka Geoplan d.o.o., Gospić, Kaniška 100, ovlaštena od strane Državne geodetske uprave za obavljanje takve vrste poslova, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Dubravka Čanića, ing. geod., mob. 099/5364149.

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, uz davanje potrebnih objašnjenja, može se izvršiti u prostorijama Općine Perušić, dana 16. studenog 2018.g., od 11,00 do 14,00 sati.

Ovaj poziv objaviti će se u novinama Novi list, internet stranici Općine Perušić i oglasnoj ploči Općine Perušić.

                                                                                                          Općinski načelnik

                                                                                                             Ivica Turić,v.r.